Főoldal » Hírek » Tüzelőanyag mintavételt végző személyeket vesztegettek meg - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés és csa­lás miatt vádat emelt azzal a nyolc sze­méllyel szem­ben, akik 2016 októ­be­ré­től 2018 novem­be­ré­ig egy tata­bá­nyai gaz­da­sá­gi tár­sa­ság kép­vi­se­lő­it rend­sze­re­sen meg­té­vesz­tet­ték azzal, hogy a tár­sa­ság által vásá­rolt faap­rí­ték minő­sé­gét a való­ság­tól elté­rő­en, jobb minő­sé­gű­ként tün­tet­ték fel.

A tata­bá­nyai gaz­da­sá­gi tár­sa­ság faap­rí­ték tüze­lé­sű kazá­no­kat üze­mel­tet és ehhez ener­ge­ti­kai célú faap­rí­té­kot vásá­rolt. A faap­rí­ték vétel­ára attól füg­gött, hogy milyen a minő­sé­ge, annál töb­bet ért, minél keve­sebb a ned­ves­ség­tar­tal­ma. Abból a cél­ból, hogy a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság töb­bet fizes­sen a tüze­lő­anya­go­kért, azok­nak a tár­sa­sá­gok­nak az alkal­ma­zot­tai, akik a faap­rí­té­kot elad­ták, meg­vesz­te­get­ték a min­ta­vé­telt végző vád­lot­ta­kat azért, hogy az egyes szál­lí­tá­sok­nál ne a tény­le­ge­sen eladott tüze­lő­anyag­ból vett min­tát adják le a vizs­gá­la­ti laborba.

Az elkö­ve­tők kárt okoz­tak a tata­bá­nyai gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak, a min­ta­vé­telt vég­zők pedig több mil­lió forint jog­ta­lan haszon­ra tet­tek szert.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség nyolc vád­lot­tal szem­ben üzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés és csa­lás elkö­ve­té­se miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Törvényszékre. 

A főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki, két vád­lott ese­té­ben a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel. Az első rendű vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a tör­vény­szék tilt­sa el őt a gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je fog­lal­ko­zás­tól. A főügyész­ség ezen túl­me­nő­en indít­vá­nyoz­ta a bűn­cse­lek­mény útján szer­zett vagyon elkob­zá­sát is.