Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Tűzifával csaltak – több mint harminc embert károsítottak meg

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a kilenc sze­méllyel szem­ben, akik 2017-ben az ország külön­bö­ző pont­ja­in élő 32 sér­tet­tet csap­tak be tűzi­fa érté­ke­sí­tés­sel összefüggésben. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak meg­ál­la­pod­tak abban, hogy rend­sze­res és jog­ta­lan haszon­szer­zés­re töre­ked­ve úgy érté­ke­sí­te­nek tűzi­fát az ország külön­bö­ző tele­pü­lé­se­in a meg­ren­de­lők­nek, hogy a vevő­ket a fa mennyi­sé­gé­vel meg­té­vesz­tik, a tény­le­ges­nél keve­sebb faárut adnak át a tel­jes vétel­ár elle­né­ben. A vád­lot­tak mind­ezt úgy érték el, hogy a mér­le­ge­ket átál­lí­tot­ták, továb­bá a fa köb­ö­lé­se során csal­tak oly módon, hogy a sér­tet­tek figyel­mét elte­rel­ték, a szál­lí­tás­ra hasz­nált gép­jár­mű rako­dó­te­rét külön­bö­ző esz­kö­zök­kel, pél­dá­ul rak­la­pok­kal csök­ken­tet­ték. Eze­ken túl­me­nő­en a mérő­edé­nyek­ben súlyo­kat helyez­tek el, vala­mint ese­ten­ként a fát nagyobb terü­le­ten terí­tet­ték szét, nagyobb mennyi­ség lát­sza­tá­nak kel­té­se érde­ké­ben. A vád­lot­tak a vád­be­li bűn­cse­lek­mé­nyek­ből tar­tot­ták fenn magu­kat, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­kez­tek, ahogy mun­ka­hellyel sem és a cse­lek­mé­nye­i­ket szer­ve­zet­ten követ­ték el.

A vád­lot­tak a sér­tet­te­ket újság­hir­de­té­sek­kel, jel­lem­ző­en Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen és kör­nyé­kén tör­té­nő pia­co­kon való áru­sí­tás­sal érték el, de okoz­tak kárt Békés megyei, vala­mint Hajdú-Bihar megyei sér­tet­tek­nek is. A sér­tet­tek között volt több idős, és a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra ezen álla­po­tá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély is. A sér­tet­tek­nek oko­zott kár nagy­sá­ga 30 ezer és 1 mil­lió 100 ezer forint között volt.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat a sér­tet­tek­nek oko­zott kár nagy­sá­ga sze­rint minő­sü­lő üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett csa­lás bűn­cse­lek­mé­nyé­vel vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.