Főoldal » Archív » Tűzoltó készülékek ellenőrzését színlelve csalt ki pénzt a leleményes férfi

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy deb­re­ce­ni férfi ellen, aki Buda­pes­ten és több Bala­ton parti tele­pü­lé­sen azzal ejtet­te téve­dés­be a külön­bö­ző üzle­tek és ven­dég­lá­tó­he­lyek alkal­ma­zot­ta­it, hogy magát tűz­ol­tó készü­lé­kek ellen­őr­zé­sé­re jogo­sult vál­lal­ko­zó­nak adta ki, és szol­gál­ta­tá­sá­ért kisebb össze­ge­ket szá­molt fel.

A 39 éves vád­lott­nak 2019 már­ci­u­sá­ban nem volt se mun­ká­ja, se jöve­del­me, ezért elha­tá­roz­ta, hogy por­ral oltó tűz­ol­tó készü­lé­ke­ket fog ellen­őriz­ni, bár erre szak­ké­pe­sí­tés­sel és enge­déllyel nem rendelkezett.

A férfi 2019 már­ci­u­sá­ban egy buda­pes­ti dohány­bolt­ban pró­bál­ko­zott elő­ször, ahol a gya­nút­lan alkal­ma­zott a szín­lelt ellen­őr­zé­sért kért 12.500 forin­tot kifi­zet­te neki, ami­ről a vád­lott egy isme­ret­len módon meg­szer­zett hamis szám­lát állí­tott ki és adott át részére.

A vád­lott 2019 máju­sá­ban egyé­ni vál­lal­ko­zó­ként regiszt­rál­tat­ta magát, így már legá­li­san tudott szám­la­töm­bö­ket vásá­rol­ni, amik fel­hasz­ná­lá­sá­val 2019 júni­u­sá­ban és 2019 júli­u­sá­ban 25 alka­lom­mal csap­ta be a dohány­bolt­ban, kisebb üzle­tek­ben, csár­dá­ban, kávé­zók­ban, hote­lek­ben dol­go­zó­kat, akik­től 5.000-22.500 forint közöt­ti össze­ge­ket kért.

A férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ig több mint 500.000 forint kárt oko­zott a sér­tet­tek­nek, amit tel­jes egé­szé­ben saját szük­ség­le­te­i­re fordított.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben – amennyi­ben elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét – 2 év bör­tön­bün­te­tést és 3 év köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.