Főoldal » Archív » Ugrálóvárat rabolt ki két férfi Kecskeméten

A két fia­tal nagy­kő­rö­si férfi 2012. augusz­tus 19-én Nagy­kő­rös­ről Kecs­ke­mét­re uta­zott szó­ra­koz­ni. Nem volt pén­zük, ezért este 7 óra körü­li elha­tá­roz­ták, hogy  ellop­ják a főté­ren fel­ál­lí­tott ugrá­ló­vár bevé­te­lét. A kassza az ugrá­ló­vár előtt egy asz­ta­lon volt, ame­lyet - az alkal­ma­zott figyel­mét elte­rel­ve - meg­sze­rez­tek. .Az ugrá­ló­vár két mun­ka­tár­sa a vád­lot­tak nyo­má­ba eredt, akik mene­kü­lés köz­ben az üldö­ző­ik ellen for­dul­tak, com­bon rúgva őket. A vád­lot­tak a rab­lás­sal össze­sen mint­egy 100.000 forin­tot zsák­má­nyol­tak. A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a két fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.02.24.