Főoldal » Hírek » Úgy hajba kaptak egy szerződés miatt, hogy mindhárman az út menti árokban végezték

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 51 éves nővel szem­ben, aki egy szer­ző­dés miatt támadt a hara­go­sá­ra.

A vád­irat sze­rint, a vád­lott és egy másik nő között egy gép­jár­mű adás­vé­te­li szer­ző­dés nyo­mán  hara­gos viszony ala­kult ki. A vád­lott 2020. júni­us 23-án, dél­után a fiá­val gép­ko­csi­val Olasz­lisz­ka bel­te­rü­le­tén haladt, mikor a lánya tár­sa­sá­gá­ban lévő hara­go­sa ész­re­vet­te és kérte, hogy áll­jon meg azért, hogy a közöt­tük lévő konf­lik­tust meg­be­szél­jék. Miu­tán a vád­lott kiszállt az autó­já­ból, szó nél­kül hara­go­sá­ra támadt és hátul­ról meg­ra­gad­ta a haját. A másik nő véde­ke­zés­ként meg­fog­ta a vád­lott kar­ját, majd anyja védel­mé­ben a meg­tá­ma­dott nő lánya is köz­be­lé­pett. A lány a vád­lot­tat a hajá­nál fogva pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni, végül dula­ko­dás köz­ben mind­hár­man az út menti árok­ba estek. A tett­le­ges­ség­nek végül a vád­lott fiá­nak a beavat­ko­zá­sa vetett véget. A dula­ko­dás során senki sem sérült meg.

A vád­lott erő­sza­kos, kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat kelt­sen.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Sátor­al­ja­új­he­lyi Járás­bí­ró­ság­nak.