Főoldal » Archív » Úgy meglökték a férfit, hogy egy üvegtáblába zuhant

A sér­tett haza­in­dult, a két vád­lott rövid időn belül csat­la­ko­zott hozzá. Vele együtt bemen­tek a laká­sá­ba és az ott talált két nagy sport­tás­ká­ba elkezd­ték bepa­kol­ni a sér­tett érték­tár­gya­it. A káro­sult elé­jük állt és meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy a vád­lot­tak elvi­gyék a tás­ká­kat. Az egyik vád­lott férfi ekkor a sér­tet­tet a fején több­ször ököl­lel meg­ütöt­te, majd mind­két vád­lott lök­dös­ni kezd­te az ittas­sá­ga miatt imboly­gó fér­fit. A sér­tett siker­te­le­nül pró­bált kitér­ni, de a lök­dö­ső­dés követ­kez­té­ben bele­zu­hant a lakás bejá­ra­ti ajta­já­nak üveg­táb­lá­já­ba, majd a föld­re esett. Az erő­sen vérző sér­tet­tet a vád­lot­tak magá­ra hagy­ták és a lakás­ból egy kerék­pá­ron szál­lít­va elvit­ték az össze­ké­szí­tett 231.100,- forint érté­kű értéktárgyakat.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - élet­ve­szélyt okozó ts