Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Úgy megverték a sértettet, hogy belehalt a sérüléseibe– letartóztatásukat indítványozta az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak és nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a múlt hét szom­ba­ton, a Tisza sze­ge­di árte­ré­ben okoz­tak halá­los sérü­lé­se­ket a sértettnek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. szep­tem­ber 27-én a dél­előt­ti órák­ban Sze­ge­den, a Tisza árte­ré­ben, a Felső-Tiszapart magas­sá­gá­ban egy az ott rend­sze­re­sen tar­tóz­ko­dó férfi szó­vál­tás­ba keve­re­dett a gya­nú­sí­tot­tak­kal. A szó­vál­tás során a gya­nú­sí­tot­tak – akik egyéb­ként a férfi isme­rő­sei vol­tak – több­ször fejen ütöt­ték és egy faléc­cel is bán­tal­maz­ták a sér­tet­tet, majd a hely­szí­nen hagy­ták. A maga­te­he­tet­len fér­fi­re a járó­ke­lők talál­tak rá a kora dél­utá­ni órák­ban, érte­sí­tet­ték a men­tő­ket, de a sér­tett ennek elle­né­re a kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en éle­tét vesztette.

A testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon dönt az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban. A bíró­ság az ülé­se­ket a jár­vány­hely­zet­re is figye­lem­mel, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel tartja.