Főoldal » Hírek » Ugyanannál a dohányboltnál ismét bántalmazott egy férfit – újabb vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 51 éves férfi egy X. kerü­le­ti dohány­bolt­nál bán­tal­ma­zott egy másik fér­fit, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett. A Fővá­ro­si Főügyész­ség néhány hónap­pal ezelőtt, egy ugyan­an­nál a dohány­bolt­nál elkö­ve­tett hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt már vádat emelt a fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint az 51 éves férfi 2019. júli­us 06-án este egy X. kerü­let, Hun­gá­ria kör­úton lévő dohány­bolt előtt ita­lo­zott. A bolt köze­lé­ben ita­lo­zott a sér­tett is, aki több­ször is vissza­ment a dohány­bolt­ba sört venni. Az utol­só ilyen alka­lom­mal az eladó közöl­te vele, hogy lezár­ta a kasszát, ezért már nem tudja kiszol­gál­ni, amit az ittas álla­pot­ban lévő férfi sérel­me­zett, ezért össze is szó­lal­ko­zott az eladó­val, de aztán önként távo­zott a dohányboltból.

Ekkor a vád­lott a bolt előtt oda­lé­pett a sér­tett­hez, és az eladó­val tör­tént szó­vál­tá­sa miatt meg­jegy­zést tett neki, majd rátá­madt a fér­fi­ra, meg­ütöt­te őt, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett a föld­re esett. A vád­lott a föl­dön fekvő sér­tet­tet ezután több alka­lom­mal, nagy erő­vel meg­rúg­ta, ebből leg­alább egy eset­ben a fején. A sér­tett továb­bi bán­tal­ma­zá­sát ott tar­tóz­ko­dó más sze­mé­lyek aka­dá­lyoz­ták meg, akik lefog­ták a vád­lot­tat, aki ezt köve­tő­en elhagy­ta a helyszínt.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben több sérü­lést szen­ve­dett, ezek közül az egyik fej­sé­rü­lés élet­ve­szé­lyes volt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fenti ügy­ben az 51 éves fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség néhány hónap­pal ezelőtt vele szem­ben, egy fen­ti­hez hason­ló ügy­ben már vádat emelt. A vád­irat sze­rint a férfi 2020. május 19-én, ugyan­an­nál a X. kerü­le­ti dohány­bolt­nál, nagy erő­vel, ököl­lel meg­ütött egy másik fér­fit az arcán. A sér­tett az ütés követ­kez­té­ben hanyatt esett, és a fejét tom­pí­tás nél­kül a jár­dá­ba ütve, esz­mé­le­tét vesz­tet­te. Ennek az ügy­nek a sér­tett­je is súlyos, élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lést szenvedett.

A ter­helt a koráb­bi vád­dal érin­tett ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fent emlí­tett, koráb­bi vád­eme­lés­ről szóló saj­tó­köz­le­mé­nye, és videó az aláb­bi lin­ke­ken elér­he­tő:  https://ugyeszseg.hu/megutotte-a-sertettet-aki-hanyatt-esve-eletveszelyes-serulest-szenvedett-vademeles-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/