Főoldal » Archív » Ügyészi fellebbezés a nemzetközi nyomozó csoport által felderített embercsempész bűnszervezet ügyében

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be a bíró­ság íté­le­te ellen több vád­lott ter­hé­re, akik­nek vonat­ko­zá­sá­ban az íté­let nél­kü­lö­zi az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint meg­ál­la­pít­ha­tó minő­sí­tő körül­mé­nye­ket, jog­hát­rá­nyi rendelkezéseket.

 Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban tíz ember ellen emelt vádat minő­sí­tett ember­csem­pé­szés miatt, közü­lük töb­bet a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val, üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés­sel vádolt. Az ügyész­ség az elkö­ve­tők vonat­ko­zá­sá­ban vagyon­el­kob­zá­si indít­vá­nyo­kat is tett.

A bíró­ság – bár java­részt a vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint álla­pí­tot­ta meg a vád­lot­tak fele­lős­sé­gét – több eset­ben nem látta meg­ál­la­pít­ha­tó­nak a minő­sí­tő körül­mé­nyek vala­me­lyi­két, vala­mint a vagyon­el­kob­zá­sok alkalmazhatóságát.

Az ügyész­ség nem ért egyet ezen bírói dön­tés­sel és emi­att hét vád­lott ter­hé­re fel­leb­be­zést jelen­tett be. A fel­leb­be­zés­ben a súlyo­sabb minő­sí­té­sek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra, ezzel együtt hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­té­sek kisza­bá­sá­ra, emel­lett vagyon­el­kob­zá­si ren­del­ke­zé­sek alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben – az ügyé­szi és a védel­mi ren­del­ke­zé­sek­re tekin­tet­tel – a Győri Tör­vény­szék fog dönteni.