Főoldal » Hírek » Ügyészi fellebbezés a többszörös visszaeső tolvaj ügyében - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság 4 év 4 hó bör­tön­re ítélt egy több­szö­rös vissza­eső fér­fit, az íté­let ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A vád sze­rint a vád­lott 2018 nya­rán egy órára köl­csön­kér­te egy isme­rő­se autó­ját azzal, hogy Kis­te­re­nyé­re sze­ret­ne elmen­ni ügyet intéz­ni. A köl­csön­ka­pott gép­ko­csit a meg­adott időre nem vitte vissza, azzal a sér­tett tudta és bele­egye­zé­se nél­kül Sal­gó­tar­ján­ból egy Hajdú-Bihar megyei tele­pü­lés­re uta­zott, ahol más­nap lezárt álla­pot­ban talál­ták meg az autót.

A vád­lott a kocsi­ból eltu­laj­do­ní­tott egy sarok­csi­szo­lót, kulcs­kész­le­tet és külön­bö­ző szer­szá­mo­kat is, mint­egy 60.000 Ft érték­ben.

Mielőtt a gép­ko­csi­val elin­dult volna, a férfi Sal­gó­tar­ján­ban egy ben­zin­kút­ra ment, ahol 5.000 forint érték­ben tan­kolt, ezután bement az épü­let­be, az üzlet­tér­ben néze­lő­dött, majd az üzem­anyag kifi­ze­té­se nél­kül elhaj­tott a gép­jár­mű­vel.

A férfi 2018. augusz­tus 31-én dél körül egy sal­gó­tar­já­ni lakó­ház­hoz ment, mely­nek ajta­ját egy bal­tá­val befe­szí­tet­te, és a ház­ból arany éksze­re­ket, órá­kat, elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket zsák­má­nyolt, ezek össz­ér­té­ke 223.000 Ft volt. A ház­ban a tulaj­do­nos által veze­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság mint­egy 1,5 mil­lió Ft érté­kű étke­zé­si utal­ványt tárolt, eze­ket a vád­lott szin­tén eltu­laj­do­ní­tot­ta a laká­sá­ból.

2018. szep­tem­ber végén a férfi egy Buda­pest­ről Mis­kolc­ra tartó vona­ton egy utas bőrönd­jé­ből ello­pott egy 14.000 Ft érté­kű szá­mí­tó­gé­pes külső adat­tá­ro­lót.

A vád­lot­tat 2018. szep­tem­ber 29-i bűn­cse­lek­mé­nye után vette őri­zet­be a rend­őr­ség, ami­kor is két isme­rő­sé­nek azt állí­tot­ta, hogy részük­re már­kás mobil­te­le­fo­no­kat tud jó áron, dara­bon­ként 50.000 forin­tért elad­ni. A koráb­ban fel­tört sal­gó­tar­já­ni ház­hoz ment velük, azt állít­va, hogy ez az ott­ho­na. Elkér­te, majd átvet­te mind­két sér­tet­től az 50.000-50.000 forint vétel­árat azzal, hogy kihoz­za a laká­sá­ból a mobil­te­le­fo­no­kat, azon­ban miu­tán bement az ingat­lan udva­rá­ba, a hátsó kapun távoz­va elme­ne­kült a hely­szín­ről.

Az ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­le, öt rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és két rend­be­li üzlet­sze­rű csa­lás miatt emelt vádat a több­szö­rös vissza­eső, az utol­só cse­lek­mény óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság vala­mennyi vád­pont­ban bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit, és 4 év 4 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, vala­mint 5 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.

Az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett az íté­let ellen.