Főoldal » Archív » Ügyészi fellebbezés a vádlott javára a vászentlászlói borosgazda ügyében

A Pest Megyei Főügyész­ség a vád­lott javá­ra jelen­tett be fel­leb­be­zést a ún. vács­zent­lász­lói boros­gaz­da ügyé­ben. A főügyész­ség a vád­lot­tat ere­de­ti­leg élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ta, amit a tár­gya­lá­son fel­vett bizo­nyí­tás ered­mé­nye­ként halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­re módo­sí­tott. Az ügyé­szi állás­pont sze­rint a vád­lott szán­dé­ka ember­ölés elkö­ve­té­sé­re még eshe­tő­le­ge­sen sem irá­nyult, ezért a fel­leb­be­zés beje­len­té­sé­re a cse­lek­mény téves minő­sí­té­se miatt és a bün­te­tés eny­hí­té­se végett került sor.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 11.13.