Főoldal » Hírek » Ügyészi fellebbezés alapján súlyosított a törvényszék a kábítószeres ügyben - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség fel­leb­be­zé­se alap­ján a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú ítéletet.

A vád­irat sze­rint a férfi Tatán isme­ret­len sze­mély­től mari­hu­á­nát és spee­det szer­zett meg, melyet később a tatai laká­sán elfo­gyasz­tott. A rend­őr­ség 2021. május 23-án Tatán iga­zol­tat­ta a fér­fit, akin a kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­nak tüne­te­it ész­lel­ték. A fér­fi­tól levett vize­let­min­tá­ban a szak­ér­tő amfe­ta­mint, metam­fe­ta­mint, és mari­hu­a­na fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó delta9-THC-COOH-t muta­tott ki.

A vissza­eső fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott. A Tatai Járás­bí­ró­ság az indít­vány­tól elté­rő­en a fér­fit 1 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte. 

Az ügyész­ség súlyo­sí­tás végett jelen­tett be fel­leb­be­zést a vád­lot­tal szem­ben, mert a férfi több­ször volt már bün­tet­ve hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt ítél­ték el és a jog­erős elíté­lé­sét köve­tő­en egy hónap­pal követ­te el az újabb bűncselekményt.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az ügyé­szi fel­leb­be­zés meg­ala­po­zott, ezért az első­fo­kú íté­le­tet meg­vál­toz­tat­ta, abból mel­lőz­te a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak fel­füg­gesz­té­sé­re vonat­ko­zó ren­del­ke­zést, továb­bá a fér­fit 1 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra is ítélte.