Főoldal » Archív » Ügyészi fellebbezés alapján súlyosították a büntetését a férfinak, aki tapétavágó késsel akart rabolni – FOTÓVAL

A férfi egy zug­lói lot­tó­zó­ban akart rabol­ni, az eladó azon­ban bein­dí­tot­ta a riasz­tót, így a ter­helt nem járt ered­ménnyel. Első fokú bün­te­té­sét az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se alap­ján egy év hat hónap bör­tön­ről kettő év hat hónap bör­tön­re súlyosították.

A vád sze­rint egy tizen­ki­lenc éves férfi 2019. júni­us 11-én, dél­előtt, bement a XIV. kerü­let­ben talál­ha­tó egyik lot­tó­zó­ba, azért, hogy pénzt sze­rez­zen. A férfi a nála lévő tapé­ta­vá­gó kést ráfog­ta az eladó­ra, akit meg­fe­nye­ge­tett és pénzt köve­telt. A sér­tett meg­nyom­ta a pánik­gom­bot, amely meg­szó­lal­tat­ta a riasz­tót, így a ter­helt elme­ne­kült. A férfi a rend­őr­sé­gi körö­zés hatá­sá­ra fel­ad­ta magát.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tat fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyolc napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta, a vádat a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rá­sok­ra sza­ko­sí­tott cso­port­ja képviselte.

A bíró­ság a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint és őt egy év hat hónap bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint két év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re fel­leb­be­zett a súlyo­sí­tó körül­mé­nyek túl­sú­lya és nem kellő érté­ke­lé­se miatt.

A másod­fo­kú bíró­ság osz­tot­ta az ügyész­sé­gi fel­leb­be­zé­sé­ben fog­lal­ta­kat és a vád­lott bün­te­té­sét kettő év hat hónap bör­tön­bün­te­tés­re és három év köz­ügyek­től eltil­tás­ra súlyosította.

A Rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett fény­kép és köz­le­mény ezen a lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-ferfit-aki-egy-lottozot-akart-kirabolni