Főoldal » Archív » Ügyészi fellebbezésre négy évre súlyosították a dohánybolt kirablását megkísérlő férfi büntetését– VIDEÓVAL

Gáz­pisz­tollyal kísé­relt meg rabol­ni egy férfi, rá is lőtt az alkal­ma­zott­ra; a bíró­ság 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, az ügyész­ség téves minő­sí­tés miatt és súlyo­sabb bün­te­tés érde­ké­ben fel­leb­be­zett, a másod­fo­kú bíró­ság osz­tot­ta az ügyé­szi állás­pon­tot.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 23 éves férfi, 2018. janu­ár 4-én magá­hoz vette a barát­nő­je gáz­pisz­to­lyát, hogy azzal egy XVI. kerü­le­ti dohány­bol­tot kira­bol­jon. A férfi a dél­utá­ni órák­ban fejét kapuc­ni­val, az arcát sál­lal takar­va, bement a dohány­bolt­ba, ahol fej­ma­gas­ság­ban az eladó­ra fogta a gáz­pisz­tolyt, amely kiné­ze­te alap­ján egy 9 mm-es lőfegy­ver­nek tűnt. A rabló fel­szó­lí­tot­ta az alkal­ma­zot­tat, adja át részé­re a pénz­tár­ban lévő pénzt. Mivel a sér­tett több­szö­ri fel­szó­lí­tás­nak sem tett ele­get, a ter­helt a gáz­fegy­ver­rel cél­zott lövést adott le az arca irá­nyá­ba, majd a hely­szín­ről érték­szer­zés nél­kül elfu­tott. Az eladó a lövés követ­kez­té­ben nem sérült meg.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói a fér­fit azo­no­sí­tot­ták és 2018 már­ci­u­sá­ban elfog­ták.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra.

A bíró­ság – a cse­lek­mé­nyét egyéb­ként beis­me­rő – vád­lot­tat nem fegy­ve­res, hanem alap­ese­ti rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és őt 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az íté­let ellen az ügyész­ség téves minő­sí­tés miatt és súlyo­sí­tás érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék mint másod­fo­kú bíró­ság, min­den­ben osz­tot­ta az ügyé­szi állás­pon­tot. A cse­lek­mény minő­sí­té­sét fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­re vál­toz­tat­ta, a bör­tön­bün­te­tést 4 évre, a köz­ügyek­től eltil­tást 5 évre súlyo­sí­tot­ta.

Az elfo­gás­ról a rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett videó itt lát­ha­tó: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fegyverrel-ment-rabolni