Főoldal » Archív » Ügyészi indítvány egy a kuruc.infon megjelent cikk végleges hozzáférhetetlenné tételére

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ille­té­kes bíró­sá­gon indít­vá­nyoz­ta egy a kuruc.info hon­la­pon meg­je­lent, holo­kauszt taga­dó meg­ál­la­pí­tá­so­kat tar­tal­ma­zó cikk és az ahhoz fűzött hoz­zá­szó­lá­sok vég­le­ges hoz­zá­fér­he­tet­len­né tételét.

 A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Ügyé­szi indít­vány egy a kuruc.infon meg­je­lent cikk vég­le­ges hoz­zá­fér­he­tet­len­né tételére