Főoldal » Archív » Ügyészi intézkedések a Gyermekrák Alapítvány ügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az egye­sü­lé­si jog­ról, a köz­hasz­nú jog­ál­lás­ról, vala­mint a civil szer­ve­ze­tek műkö­dé­sé­ről és támo­ga­tá­sá­ról szóló 2011. évi CLXXV. tör­vény (Ectv.) 11. § (1) bekez­dé­se és 47. §-a alap­ján a Gyer­mek­rák Ala­pít­vány 2013. janu­ár 1-jét köve­tő műkö­dé­sé­nek tör­vé­nyes­sé­gi ellen­őr­zé­sét befejezte.

A tör­vé­nyes­sé­gi ellen­őr­zés kere­té­ben az ügyész­ség – a tör­vény­ben elő­ír­tak alap­ján – azt vizs­gál­ta, hogy az ala­pít­vány műkö­dé­se, hatá­ro­za­tai, a kura­tó­ri­um dön­té­sei megfelelnek-e a jog­sza­bá­lyok­nak, illet­ve belső szabályzatoknak.

Az ügyész­sé­gi vizs­gá­lat ered­mé­nye­ként meg­ál­la­pí­tott, kura­tó­ri­um műkö­dé­sét érin­tő tör­vény­sér­té­sek miatt a főügyész­ség két intéz­ke­dést tett:

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügyész­ség­ről szóló 2011. évi CLXIII. tör­vény (Ütv.) 26. § (3) bekez­dé­se alap­ján fel­hí­vást inté­zett a Kura­tó­ri­um­hoz, amely­ben egye­bek mel­lett indít­vá­nyoz­ta, hogy az ala­pít­vány vagyon­fel­hasz­ná­lá­sá­ra min­den eset­ben kura­tó­ri­u­mi hatá­ro­za­tok alap­ján kerül­jön sor.

Az ügyé­szi fel­hí­vás min­de­nek­előtt azért volt indo­kolt, mert az ügyész­sé­gi vizs­gá­lat meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az ala­pít­vány­hoz érke­zett támo­ga­tá­sok, vala­mint az ala­pít­vány vagyo­ná­nak fel­hasz­ná­lá­sa kura­tó­ri­u­mi hatá­ro­za­tok nél­kül – csu­pán a tes­tü­let utó­la­gos jóvá­ha­gyá­sá­val -, a kura­tó­ri­um elnö­ké­nek saját dön­té­se alap­ján tör­té­nik, és ennek követ­kez­té­ben az ala­pít­vány vagyon­fel­hasz­ná­lá­sá­ra vonat­ko­zó eljá­rá­si sza­bá­lyo­kat megsértették.

Amennyi­ben az ügyé­szi fel­hí­vás­ban fog­lalt indít­vánnyal a Kura­tó­ri­um nem ért egyet, úgy a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zot­tak sze­rint az ügyész pert indít­hat a tör­vé­nyes műkö­dés hely­re­ál­lí­tá­sa iránt.

Az ügyé­szi fel­hí­vás mel­lett a főügyész­ség az Ütv. 26. § (7) bekez­dé­se alap­ján - a Kura­tó­ri­um műkö­dé­sé­ben ész­lelt kisebb súlyú jog­sza­bály­sér­té­sek miatt - jel­zést nyúj­tott be. E kör­ben az ügyész­ség a Kura­tó­ri­u­mot első­sor­ban a beszá­mo­lá­si köte­le­zett­ség­re vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyi határ­idők pon­tos betar­tá­sá­ra, vala­mint az ala­pít­vá­nyi célok meg­va­ló­sí­tá­sát köz­vet­le­nül szol­gá­ló hatá­ro­za­tok hoza­ta­lá­ra és tevé­keny­ség vég­zé­sé­re hívta fel (így egye­bek mel­lett kiemel­te azt is, hogy az ala­pít­vány gép­jár­mű­vét magán­cél­ra ne használják).

Az ügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi tevé­keny­sé­ge kere­té­ben vég­zett fenti vizs­gá­la­ta füg­get­len az Ala­pít­vány műkö­dé­sé­vel össze­füg­gés­ben tett fel­je­len­tés alap­ján indult büntetőeljárástól.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye-Ügyészi intéz­ke­dé­sek a Gyer­mek­rák Ala­pít­vány ügyében