Főoldal » Hírek » Ügyészi keresetindítás ebtartástól eltiltás érdekében – A Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi jog­kö­ré­ben eljár­va kez­de­mé­nyez­te egy állat­kín­zás miatt elítélt férfi eltil­tá­sát az ebtar­tás­tól.

A Tolna Megyei Főügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi fel­ada­ta­it ellát­va, pol­gá­ri eljá­rás kere­té­ben kere­set­le­ve­let nyúj­tott be a Szek­szár­di Tör­vény­szék­hez annak érde­ké­ben, hogy a bíró­ság a férfi alpe­rest öt évre tilt­sa el az ebtar­tás­tól.

A fér­fit a bíró­ság koráb­ban, 2020 júni­u­sá­ban jog­erő­sen bűnös­nek mond­ta ki állat­kín­zás bűn­tet­té­ben, mivel 2019 nya­rán több alka­lom­mal is, több napra ivó­víz és éle­lem nél­kül magá­ra hagy­ta a köze­pes mére­tű keve­rék kutyá­ját úgy, hogy az ebet a háza tor­ná­cán lévő osz­lo­pok egyi­ké­hez egy kötél­lel kikö­töt­te. A kutya nya­kán elhe­lye­zett madzag azon­ban olyan szo­ros volt, hogy a kutya nya­ká­ba „bele­nőtt” és súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott. A kutya kóro­san leso­vá­nyo­dott, a nyaka körül pedig kóros elvál­to­zá­sok ala­kul­tak ki, melyek komoly fáj­da­lom­mal jár­tak, és amely álla­pot az állat­nak az átla­gos­nál erő­tel­je­sebb szen­ve­dést oko­zott.

A bün­te­tő­el­já­rást köve­tő­en az ügyész­ség­nek lehe­tő­sé­ge volt arra, hogy köz­ér­dek­vé­del­mi fel­ada­tai ellá­tá­sa kere­té­ben pol­gá­ri bíró­ság előtt köz­ér­de­kű kere­se­tet indít­son, hiszen az álla­tok védel­mé­ről és kímé­le­té­ről szóló tör­vény értel­mé­ben az abban fog­lalt sza­bá­lyok meg­sér­té­se ese­tén az ügyész is jogo­sult kere­se­tet indí­ta­ni a tevé­keny­ség­től, jelen eset­ben az ebtar­tás­tól való eltil­tás iránt.

A tör­vény értel­mé­ben a férfi állat­tar­tó­nak minő­sült, azon­ban elmu­lasz­tot­ta a kutyá­ját a jó gazda gon­dos­sá­gá­val ellát­ni, nem biz­to­sí­tot­ta a fele­lős állat­tar­tás­hoz szük­sé­ges és elvár­ha­tó körül­mé­nye­ket, az állat­vé­del­mi sza­bá­lyo­kat több­szö­rö­sen és súlyo­san meg­szeg­te, ami­vel az állat­nak indo­ko­lat­la­nul, hosszan tartó külö­nös szen­ve­dést oko­zott.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint ezért az alpe­res alkal­mat­lan az ebtar­tás­ra, így indo­kolt az attól való eltil­tá­sa.

Az ügyész­ség kere­se­te ered­mé­nye­ként a Szek­szár­di Tör­vény­szék bíró­sá­gi meg­ha­gyást bocsá­tott ki, mely­ben az alpe­rest az ebtar­tás­tól öt évre eltil­tot­ta. A bíró­sá­gi meg­ha­gyás még nem jog­erős.