Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » "Ügyészség 150 " emlékülés Veszprémben
Az ügyész­ség fenn­ál­lá­sá­nak 150 éves évfor­du­ló­já­ról egyre több vidé­ki hely­szí­nen is meg­em­lé­ke­zünk. Októ­ber 15-én a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség a Magyar Jogász Egy­let Veszp­rém Megyei Szer­ve­ze­té­vel közö­sen tar­tott emlék­ülést, “Ügyész­ség 150” címmel. 
 
Dr. Orbán György főügyész és Dr. Kovács­fi­né dr. Nagy Judit elnök köszön­tői után, dr. Faze­kas Géza, a Leg­főbb Ügyész­ség saj­tó­szó­vi­vő­je az ügyész­ség és a nyil­vá­nos­ság elmúlt más­fél évszá­za­dos kap­cso­la­tá­nak for­du­la­tos tör­té­ne­tét tekin­tet­te át. Arra keres­te a választ, vajon tény­leg kávé­ház­ban kva­ter­ká­zó úri­em­be­rek ráérős gyü­le­ke­ze­té­ről szóló ter­jen­gős cik­kek, vagy épp nagyon is éles pen­ge­vál­tá­sok és bot­rá­nyok jel­le­mez­ték inkább a dua­liz­mus saj­tó­ját. Az is izgal­mas kér­dés, miként vál­to­zott mind­ez a XX. szá­zad viha­ros évti­ze­dei alatt. No és hol tart most az ügyész­ség és a nyil­vá­nos­ság kapcsolata.
 
Dr. Varga Árpád nyu­gal­ma­zott Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyész az álta­la hosszú éve­ken át kuta­tott „Mart­fűi rém” ese­té­nek rész­le­te­it tárta a hall­ga­tó­ság elé. Arra is rámu­ta­tott, hogy a közel­múlt­ban mozi­film­ben is fel­dol­go­zott ese­tet fel­tá­ró fia­tal nyo­mo­zó ügyész, dr. Barna Bálint mel­lett, dr. Szabó Zol­tán, a Szol­nok Megyei Főügyész­ség nyo­mo­zó cso­port­já­nak egy­ko­ri veze­tő­je volt az ügy igazi hőse, aki elő­ször figyelt fel az addi­gi ellent­mon­dá­sok­ra és jutott arra a követ­kez­te­tés­re, hogy egy soro­zat­gyil­kos szedi női áldo­za­ta­it a térségben.