Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge idén ünnep­li ala­pí­tá­sa 150. évfor­du­ló­ját. Ez kivá­ló alka­lom arra, hogy vissza­pil­lant­sunk a modern kori ügyész­ség előz­mé­nye­i­re, a híres ügyé­szek­re, a nagy vissz­han­got kel­tett bűn­ügyek­re, és arra, hogy meg­néz­zük, hogyan éltek az előt­tünk járók. Új rova­tunk­kal vir­tu­á­lis uta­zás­ra invi­tá­lunk min­den­kit, hogy közö­sen tekint­sük át, mit jelen­tett egy­kor és mit jelent ma a vád­ha­tó­ság kép­vi­se­le­te, a tör­vény és igaz­ság szolgálata.