Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 - konferencia: Áder János beszéde

Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök is fel­szó­lalt a modern magyar ügyész­ség fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból ren­de­zett nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­án. Áder János rövid átte­kin­tést adott a szer­ve­zet tör­té­ne­té­ről kiemel­ve két for­du­ló­pon­tot, a jogi hon­fog­la­lás­ként emle­ge­tett, az 1867-es kiegye­zést köve­tő jog­al­ko­tást, és az 1989 utáni tör­vény­ke­zést, amely az Alap­tör­vény elfo­ga­dá­sá­val, 2011-ben zárult le.