Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Ügyészség 150 - konferencia: Franz Plöchl osztrák legfőbb ügyész előadása

Az oszt­rák kor­rup­ció elle­nes ügyé­szi és ható­sá­gi tevé­keny­sé­get mutat­ta be Franz Plöchl, Auszt­ria leg­főbb ügyé­sze azon a nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­án, amit a magyar ügyész­ség fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból ren­dez­tek Budapesten.

A leg­főbb ügyész elmond­ta, hogy Auszt­ri­á­ban 2012-ben került be a kor­rup­ció fogal­ma a Bün­te­tő Tör­vény­könyv­be, a jog­sza­bá­lyok különb­sé­get tesz­nek a köz- és ver­seny­szfé­rá­ban tevé­keny­ke­dők, illet­ve a kor­rup­ci­ót aktí­van vagy passzí­van elkö­ve­tők között. A leg­szi­go­rúb­ban a köz­szfé­ra alkal­ma­zot­ta­it, és az aktív kor­rup­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­ta­tó­kat bün­te­tik, ők akár 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is sújt­ha­tók, a vesz­te­ge­tés összeg­ha­tá­rá­tól függően.

Franz Plöchl három olyan ese­tet emlí­tett a közel­múlt­ból, amely kiter­jedt nem­zet­kö­zi nyo­mo­zás után zárult le. Az első ügy­ben az oszt­rák kor­mány koráb­bi bel­ügy­mi­nisz­te­re volt érin­tett, akit egy angol újság­író lep­le­zett le, ami­kor lob­bi­zá­sért fize­tett a minisz­ter­nek. A máso­dik eset­ben az oszt­rák Nem­ze­ti Bank egyik veze­tő­je, és egy koráb­bi pénz­ügy­mi­nisz­ter ellen indult eljá­rás, mert azer­baj­dzsá­ni és szír cége­ket fizet­tek le, hogy bank­jegy­nyom­dá­i­kat Auszt­ri­á­ba vigyék. A har­ma­dik álta­la emlí­tett ügy, az Ibiza-gate volt, amely az oszt­rák kor­mány lemon­dá­sá­hoz, és 2019 szep­tem­be­ré­ben elő­re­ho­zott válasz­tá­sok­hoz vezetett.

Franz Plöchl kiemel­te, hogy az elmúlt tíz évben meg­te­rem­tet­ték a kor­rup­ció elle­nes küz­de­lem jog­sza­bá­lyi és intéz­mé­nyi fel­té­te­le­it és hoz­tak létre olyan nyo­mo­zó­cso­por­to­kat, ame­lyek a bonyo­lult, akár évti­ze­de­ken át húzó­dó gaz­da­sá­gi bűn­cse­lek­mé­nyek fel­gön­gyö­lí­té­sé­hez is ren­del­kez­nek meg­fe­le­lő szak­tu­dás­sal. Az oszt­rák ható­sá­gok erő­fe­szí­té­se­i­nek köszön­he­tő­en Auszt­ria a 15. azon a 180 orszá­got fel­so­ro­ló lis­tán, amely a kor­rup­ci­ó­val való érin­tett­sé­get méri.