Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 - konferencia: Ladislav Hamran beszéde

Magya­rul köszön­töt­te a Euro­just elnö­ke, Ladis­lav Ham­ran a magyar ügyé­sze­ket abból az alka­lom­ból, hogy éppen 150 évvel ezelőtt, 1871 júni­u­sá­ban hir­det­ték ki az Ország­gyű­lés­ben a modern magyar ügyész­ség­ről szóló tör­vényt. A sze­mé­lyes han­gu­la­tú beszéd­ben a 37 orszá­got tömö­rí­tő szer­ve­zet, 2020 őszén újra­vá­lasz­tott elnö­ke mél­tat­ta a magyar ügyész­ség szak­mai mun­ká­ját, a nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dé­sek­ben vál­lalt aktív sze­re­pét és tör­té­nel­mi hagyo­má­nya­it. Az Euro­just elnö­ke az ügyész­ség ala­pí­tá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból ren­de­zett nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­án szó­lalt fel.