Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 - konferencia: Lajtár István beszéde

A nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dé­sek továb­bi erő­sí­té­sé­re van szük­ség a kiber­bű­nö­zés terü­le­tén – hívta fel a figyel­met Laj­tár Ist­ván, a leg­főbb ügyész köz­jo­gi helyet­te­se arra a nyi­lat­ko­zat­ra, amely­ben a V4 orszá­gok és Auszt­ria leg­főbb ügyé­szei az online cse­lek­mé­nyek elle­ni haté­ko­nyabb fel­lé­pést sür­ge­tik.

A modern magyar ügyész­ség fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból meg­fo­gal­ma­zott állás­fog­la­lást a világ­jár­vány ide­jén tapasz­talt folya­ma­tok még hang­sú­lyo­sab­bá teszik, az elmúlt más­fél évben az online mun­ka­vég­zés és tanu­lás elter­je­dé­sé­vel kiszol­gál­ta­tot­tab­bá vál­tak az egyé­nek és cégek a netes csa­lá­sok­kal szem­ben. Laj­tár Ist­ván a V4 orszá­gok és Auszt­ria közös nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­á­ján hang­sú­lyoz­ta, a háló­zat­ba kap­csolt gépek meg­fer­tő­zé­se, a kri­ti­kus inf­ra­struk­tú­ra elle­ni táma­dá­sok, az álhí­rek ter­je­dé­se olyan, rész­ben új jelen­sé­gek, ame­lyek ellen csak a nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dé­sek javí­tá­sá­val lehet haté­ko­nyan fel­lép­ni, hiszen a tech­no­ló­gia nem ismer ország­ha­tá­ro­kat.

A leg­főbb ügyész köz­jo­gi helyet­te­se kiemel­te, hogy az állam­pol­gá­rok és cégek gyak­ran ész­re­vét­le­nül vál­nak az online tér­ben elkö­ve­tett cse­lek­mé­nyek áldo­za­tá­vá, a leg­gya­ko­ribb bűn­cse­lek­mény az úgy­ne­ve­zett üzle­ti ema­il­csa­lás. Külö­nö­sen aggasz­tó­nak nevez­te a főügyész, hogy a pan­dé­mia alatt – nem­zet­kö­zi ada­to­kat figye­lem­be véve – jelen­tő­sen nőtt a gyer­me­kek sze­xu­á­lis kizsák­má­nyo­lá­sá­val kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mé­nyek száma.

Laj­tár Ist­ván emlé­kez­te­tett az Euró­pa Tanács 2001-es buda­pes­ti egyez­mé­nyé­re, amely­nek célja az egy­sé­ges kri­mi­nál­po­li­ti­kai ala­pok meg­ha­tá­ro­zá­sa volt a kiber­bű­nö­zés kér­dé­se­i­ben. Ennek a meg­ál­la­po­dás­nak a kiegé­szí­té­se­ként a jövő­ben lehe­tő­vé vál­hat az igaz­ság­ügyi ható­sá­gok köz­vet­len együtt­mű­kö­dé­se a kül­föl­di inter­net­szol­gál­ta­tók­kal a hatá­ro­kon átnyú­ló bűn­ese­tek fel­de­rí­té­se során, amely haté­ko­nyab­bá tehe­ti az elekt­ro­ni­kus bizo­nyí­té­kok­hoz való hoz­zá­fé­rést, illet­ve azok fel­hasz­ná­lá­sát az eljá­rá­sok során.