Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 - konferencia: Maros Zilinka szlovák legfőbb ügyész előadása

Az elmúlt évben hozta meg lát­vá­nyos ered­mé­nye­it az a munka, amely­nek jogi hát­te­rét, intéz­mény­rend­sze­rét 2004 óta épí­tik Szlo­vá­ki­á­ban. Maros Zilin­ka szlo­vák leg­főbb ügyész beszélt erről a modern magyar ügyész­ség fenn­ál­lá­sa alkal­má­ból ren­de­zett nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­án Buda­pes­ten. A külön­le­ges bíró­sá­gok és a főügyész­ség közös mun­ká­já­nak ered­mé­nye­ként 2020-ban 180 magas rangú köz­tiszt­vi­se­lőt, rend­őrt , bírót ültet­tek a vád­lot­tak padjára.

Maros Zilin­ka a kon­fe­ren­cia kor­rup­ci­ó­ról szóló szek­ci­ó­já­ban mutat­ta be mun­ká­ju­kat. A kor­rup­ci­ót a jog­ren­det, a demok­rá­ci­át az embe­ri jogo­kat veszé­lyez­te­tő jelen­ség­ként írta le, amely sérti a tár­sa­dal­mi igaz­sá­gos­sá­got, rossz hatás­sal van a gaz­da­sá­gi fej­lő­dés­re, a ver­seny­re és bizal­mat­lan­sá­got kelt az embe­rek­ben a jog­rend iránt. A Szlo­vá­ki­á­ban, 2004 óta épülő kor­rup­ci­ós intéz­mény­rend­szer lét­re­ho­zá­sa­kor ezt vet­ték figye­lem­be a jog­al­ko­tók, döntéshozók.

Szlo­vá­ki­á­ban a kor­rup­ció jogi meg­ha­tá­ro­zá­sa­kor két ese­tet ír le rész­le­te­sen a sza­bá­lyo­zás, a rész­re haj­lást és az aján­dé­ko­zást. Ezek bizo­nyí­tá­sa tör­tén­het hagyo­má­nyos nyo­mo­zói esz­kö­zök­kel és pro­ak­tív módon – magya­ráz­ta Maros Zilin­ka. Utób­bi azt jelen­ti, hogy a ható­sá­gok már a cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor figye­lik a gya­nú­sí­tot­tat vagy gya­nú­sí­tot­ta­kat, beve­tik a módon tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­kö­zö­ket, sőt olyan ügy­nö­kök segít­sé­gét is igény­be veszik, akik – a ható­sá­gok meg­bí­zá­sá­ból – aktív köz­re­mű­kö­dő­i­vé vál­nak a bűncselekményeknek.

Maros Zilin­ka úgy látja, hogy az ügy­nö­kök alkal­ma­zá­sa, a vád­al­ku spe­ci­á­lis for­má­ja és a vagyon­el­kob­zás lehe­tő­vé téte­le együt­te­sen hozott áttö­rést a kor­rup­ció elle­ni harcban.