Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Ügyészség 150 - nyolc nap, 400 km, futva

Dr. Bog­nár Ákos a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség cso­port­ve­ze­tő ügyé­sze sza­bad ide­jé­ben hosszú­táv­fu­tó. A 150 éves ügyész­ség tisz­te­le­té­re kör­be­fut­ja szol­gá­la­ti helyén, Pest megyé­ben a járá­si ügyész­sé­ge­ket. Ez azt jelen­ti, hogy nyolc nap alatt kilenc és fél mara­tonnyi távot, 400 kilo­mé­tert tesz meg futva.

Kol­lé­gánk az ext­rém távot sok­szor gyö­nyö­rű  ter­mé­sze­ti kör­nye­zet­ben futja, köz­ben pedig rög­zí­ti tel­je­sít­mé­nyét. A fotói közül néhá­nyat a galé­ri­á­ban láthatnak.