Főoldal » Hírek » Ügyészség 150 - Polt Péter: Törvény és igazság című kötete

Nap­ja­ink kihí­vá­sa a folya­ma­tos reform­te­vé­keny­ség vagy moder­ni­zá­ció – ez az egyik alap­gon­do­la­ta Polt Péter: Tör­vény és igaz­ság című köte­té­nek, ame­lyet az Első Magyar Jogi Könyv­sza­lo­non mutat­nak be szep­tem­ber 18-án, szom­ba­ton, a buda­pes­ti Károlyi-Csekonics Palo­tá­ban. A köte­tet a modern magyar ügyész­ség fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból állí­tot­ta össze a leg­főbb ügyész, mind­vé­gig szem előtt tart­va azt az elvet, hogy a szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sa, majd moder­ni­zá­ci­ó­ja nem egy­sze­ri jog­al­ko­tói aktus volt, hanem máig tartó, sőt jövő­be muta­tó folyamat.

A beszé­de­ket, tanul­má­nyo­kat, doku­men­tu­mo­kat tar­tal­ma­zó anto­ló­gia beve­ze­tő­jé­ben Polt Péter leg­főbb ügyész kieme­li, hogy az ügyész­ség folya­ma­tos úju­lá­sa már a tör­vény elfo­ga­dá­sát köve­tő évben elkez­dő­dött, és nap­ja­ink­ban is zaj­lik. Pél­da­ként hozza fel az Alap­tör­vény elfo­ga­dá­sát vagy annak 2013-as módo­sí­tá­sát, amely dek­la­rál­ja, hogy a leg­főbb ügyész és az ügyész­ség füg­get­len. Sok egyéb mel­lett meg­em­lí­ti a 2018-as új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vényt is, amely az ügyész­ség­től szak­mai moder­ni­zá­ci­ót, azaz az elsőd­le­ges funk­ci­ók meg­újí­tá­sát és aktu­a­li­zá­lá­sát köve­tel­te meg.

„A moder­ni­zá­ció azon­ban nem lehet pil­la­nat­ról pil­la­nat­ra vál­to­zó – írja a leg­főbb ügyész. A refor­mo­kat kiszá­mít­ha­tó és követ­he­tő cik­lu­son­ként lehet haté­ko­nyan meg­fo­gal­maz­ni. Erre kivá­ló esz­köz a stra­té­gi­ai ter­ve­zés. Ez lehe­tő­vé teszi, hogy az előre meg­ter­ve­zett cse­lek­vé­si pon­tok, mint mér­föld­kö­vek ori­en­tál­ják az ügyész­ség szak­mai és funk­ci­o­ná­lis tevé­keny­sé­gét. A ter­ve­zé­si cik­lu­sok végén lévő vissza­te­kin­tés és érté­ke­lés pedig újabb lehe­tő­sé­get ad nekünk a továb­bi fej­lő­dés­re és arra, hogy tapasz­ta­la­ta­ink­ból merít­ve újabb célo­kat meg­ha­tá­roz­va folya­ma­tos fej­lő­dést tud­junk elérni”.