Főoldal » Hírek » Ügyészség 2022 – fogyasztóvédelem

Az ügyész­ség­nek lehe­tő­sé­ge van arra, hogy a fogyasz­tók védel­me érde­ké­ben tör­vény­sér­tés ese­tén fel­lép­jen, akkor is, ha nem bűn­cse­lek­mény­ről van szó. 2022-ben 156 eset­ben éltek az ügyész­ség köz­ér­dek­vé­de­lem­mel fog­lal­ko­zó ügyé­szei vala­mi­lyen ügyé­szi intéz­ke­dés­sel a fogyasz­tó­vé­de­lem területén.