Főoldal » Archív » Ügyészségi alkalmazottak kitüntetései

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész úr 2015. már­ci­us 16-án a Leg­főbb Ügyész­sé­gen ünne­pé­lyes kere­tek között adta át a dr. Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök úr által ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak­nak ado­má­nyo­zott álla­mi kitün­te­té­se­ket. Idén két ügyész és egy tiszt­vi­se­lő része­sült a Magyar Érdem­rend tisz­ti­ke­reszt­je vagy lovag­ke­reszt­je kitün­te­tés­ben