Főoldal » Hírek » Ügyészségi indítvány alapján letartóztatásba került a Balatonszentgyörgyön elfogott embercsempész - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a 20 éves szír állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint 11 hon­fi­tár­sá­nak nyúj­tott segít­sé­get anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért cse­ré­be a magyar állam­ha­tár jog­el­le­nes átlé­pé­sé­hez.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2020 decem­be­ré­ben Auszt­ri­á­ban vál­lal­ta el egy arab szár­ma­zá­sú férfi azon meg­bí­zá­sát, hogy ille­gá­li­san Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dó sze­mé­lye­ket szál­lít­son oszt­rák fel­ség­te­rü­let­re.

A meg­bí­zás sze­rint a gya­nú­sí­tott 2020 janu­ár­já­nak ele­jén Buda­pest­re uta­zott egy másik arab fér­fi­val, aki átadott szá­má­ra egy oszt­rák honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csit, majd a kapott GPS koor­di­ná­ták alap­ján a szerb-magyar határ­hoz küld­te, ahol össze­sen 11, az ország­ban jog­el­le­ne­sen tar­tóz­ko­dó szír állam­pol­gár zsú­fo­ló­dott be a jár­mű­be (közü­lük töb­ben a gép­ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ban).

A fér­fi­nak a tele­fo­non kapott továb­bi uta­sí­tás sze­rint az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket Auszt­ri­á­ba kel­lett volna szál­lí­ta­nia, azon­ban az M7-es autó­pá­lya Somogy megyei sza­ka­szán - ami­kor a fonyó­di rend­őrök ellen­őr­zés alá kíván­ták vonni – a rend­őrök elől mene­kül­ve az egyik lehaj­tó­nál sza­lag­kor­lát­nak ütkö­zött, majd a bal­eset hely­szí­né­ről elme­ne­kült.

A rend­őr­ség a fia­tal fér­fit még aznap lakos­sá­gi infor­má­ció alap­ján elő­ál­lí­tot­ta és őri­zet­be vette.

Az ügyész­ség a szö­kés veszé­lyé­nek és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, mely­nek a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja helyt adott és elren­del­te a letar­tóz­ta­tást. 

Kap­cso­ló­dó rend­őr­sé­gi köz­le­mény:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/hatarrendeszeti-osszesito-somogy-megyebol#2

A közölt fotók a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készül­tek.