Főoldal » Archív » Ügyészségi közérdekvédelmi fellépés illegális szemetelőkkel szemben

A Heves Megyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága több­ször kez­de­mé­nye­zett már sza­bály­sér­té­si, vagy ható­sá­gi eljá­rást olyan, a kör­nye­ze­tet hul­la­dék­kal szennye­ző sze­mé­lyek­kel szem­ben, akik­nek jog­el­le­nes maga­tar­tá­sa nem minő­sült bűncselekménynek.

Leg­utóbb a Heve­si Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon indí­tott, majd - a szennye­zés viszony­lag cse­ké­lyebb mér­té­ke miatt - meg­szün­te­tett bün­te­tő­el­já­rást köve­tő­en került erre sor. Az ügy­ben a helyi jegy­ző fel­je­len­té­sé­re indult nyo­mo­zás egy heve­si áru­ház tava­lyi átala­kí­tá­sa­kor kép­ző­dött hul­la­dék jog­el­le­nes elhe­lye­zé­se miatt. A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint az épü­let átala­kí­tá­sát köve­tő­en a hely­szí­nen maradt tele­pü­lé­si hul­la­dé­kot - műanyag cso­ma­go­ló anya­go­kat, fém - és papír­hul­la­dé­kot, vala­mint min­den­faj­ta vegyes sze­me­tet - az áru­ház üze­mel­te­tő­je olyan sze­mé­lyek­nek adta át, akik annak elszál­lí­tá­sá­ra nem ren­del­kez­tek enge­déllyel. Ezek a helyi lako­sok a fém­hul­la­dé­kot egy telep­re vit­ték, ahol azt érté­ke­sí­tet­ték, a papír egy részét ott­hon, a kály­há­ban eltü­zel­ték, míg a sze­me­tet szét­szór­ták Heves váro­sá­ban, külön­bö­ző par­kok­ban és más közterületeken.

Az áru­ház üze­mel­te­tő­je elmu­lasz­tott meg­győ­ződ­ni arról, hogy alkal­mi segí­tői rendelkeznek-e hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si enge­déllyel. Ezzel, illet­ve a hul­la­dék nekik tör­té­nő átadá­sá­val - mint hul­la­dék­bir­to­kos - a hul­la­dék­ról szóló tör­vény több elő­írá­sát is meg­szeg­te. A hul­la­dék szál­lí­tá­sá­ra - mint hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si tevé­keny­ség­re - enge­déllyel nem ren­del­ke­ző sze­mé­lyek már önma­gá­ban az enge­dély nél­kü­li szál­lí­tás­sal is jog­sza­bályt sér­tet­tek. Ezért a hul­la­dék átadó­já­val és átve­vő­i­vel szem­ben hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si bír­ság kisza­bá­sá­nak lehet helye, ami­nek érde­ké­ben a Heves Megyei Főügyész­ség ható­sá­gi eljá­rást kez­de­mé­nye­zett az ille­té­kes járá­si hivatalnál.

Az embe­ri élet, testi épség, egész­ség, a föld, a víz, a leve­gő, vagy azok össze­te­vői, illet­ve az élő szer­ve­zet egye­dé­nek veszé­lyez­te­té­sé­re nem alkal­mas mennyi­sé­gű, illet­ve össze­té­te­lű tele­pü­lé­si hul­la­dék enge­dély nél­kü­li lera­ká­sa, elhe­lye­zé­se (akár bel-, akár kül­te­rü­le­ten) sza­bály­sér­tés, amit a sza­bály­sér­té­si tör­vény bün­tet­ni ren­del. Erre figye­lem­mel a főügyész­ség a sze­me­tet a város­ban szét­te­rí­tő elkö­ve­tők­kel szem­ben sza­bály­sér­té­si eljá­rást kezdeményezett.

A Heves Megyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága kiemelt figyel­met for­dít nem csak a ter­mé­szet, hanem a min­ket, embe­re­ket körül­ve­vő szű­kebb kör­nye­zet védel­mé­re is. Az ezzel kap­cso­la­tos tevé­keny­sé­ge köré­ben 2019-ben is több hason­ló eljá­rást kez­de­mé­nye­zett a kör­nye­zet szennye­ző­i­vel szem­ben, a tör­vény­ben elő­írt bír­sá­gok kisza­bá­sa érdekében.