Főoldal » Archív » Ügyészségi ügyiratkezelő rendszer leállása

Érte­sít­jük tisz­telt ügy­fe­le­in­ket, hogy kar­ban­tar­tá­si mun­ká­la­tok miatt 2018. szep­tem­ber 7. nap­ján, pén­te­ken 17:00 órá­tól szep­tem­ber 8. napja (szom­bat) reg­gel 6:00 óráig az Ügyész­ség ügy­irat­ke­ze­lő rend­sze­re nem lesz elérhető.
A Hiva­ta­li Kapun keresz­tül érke­ző kül­de­mé­nyek a leál­lást köve­tő­en beér­kez­nek az Ügyész­ség rend­sze­ré­be. A kar­ban­tar­tás ideje alatt, sür­gős eset­ben papír ala­pon, adat­hor­do­zón vagy sze­mé­lye­sen lehet benyúj­ta­ni bead­ványt az Ügyészségen.
Meg­ér­té­sü­ket köszönjük!