Főoldal » Hírek » Ügyvédnek adta ki magát az „unokázós” csaló - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben indít­ványt tett két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra. A gya­nú­sí­tot­tak az idős sze­mé­lyek­től isme­ret­len sze­mély által kicsalt össze­ge­ket vet­ték át.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik gya­nú­sí­tott 2023. júli­us 11. nap­ját meg­elő­ző­en egy inter­ne­tes közös­sé­gi por­tá­lon keresz­tül meg­is­mer­ke­dett egy fér­fi­val, aki arról tájé­koz­tat­ta a gya­nú­sí­tot­tat, hogy inter­ne­tes tele­fon­könyv­ben jel­lem­ző­en idős sér­tet­te­ket választ ki, akik­kel tele­fon keresz­tül fel­ve­szi a kap­cso­la­tot. Ezt köve­tő­en ez a sze­mély a sér­tet­tek­kel való kap­cso­lat­fel­vé­tel során magát valót­la­nul ügy­véd­nek adja ki, és azt állít­ja, hogy a sér­tet­tek hoz­zá­tar­to­zó­ját letar­tóz­tat­ták, azon­ban ő kész­pénz elle­né­ben ügyész­sé­gi kap­cso­la­ta­it kihasz­nál­va elin­té­zi sza­bad­láb­ra helyezésüket.

A gya­nú­sí­tott és egy másik társa mind­ezek­ről tudva vál­lal­ta, hogy a meg­té­vesz­tett sér­tet­tek­hez elutaz­nak, és átve­szik a sér­tet­tek­től a hoz­zá­tar­to­zó­juk sza­bad­láb­ra helye­zé­se érde­ké­ben az álügy­véd­nek szánt kész­pénzt, vala­mint éksze­re­ket, amely a nyo­mo­zás jelen­leg ren­del­ke­zés­re álló ada­tai sze­rint leg­alább négy eset­ben tör­tént meg.

Az elkö­ve­tők ezzel a mód­szer­rel több mil­lió forint­tal káro­sí­tot­tak meg leg­alább négy idős – köz­tük egy komá­ro­mi lako­sú - sértettet.

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja, 2023. júli­us 13-án egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te a két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, tekin­tet­tel arra, hogy velük szem­ben fenn­áll a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, a szö­kés­nek és a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye is.