Főoldal » Hírek » Ügyvédnek adta ki magát, százmilliós kárt okozott – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki magát ügy­véd­nek kiad­va, ingat­lan­ügy­nö­ki tevé­keny­ség­re hivat­koz­va 333.000 eurót vett át a sér­tett házaspártól.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tő - aki jelen­leg hét éves sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti - 2018. évben vett át 104.610.000 forint­nak meg­fe­le­lő eurót isme­rő­se­i­től, egy házas­pár­tól. Nekik azt állí­tot­ta, hogy ügy­véd­ként dol­go­zik, és ingat­lan­ügy­nö­ki, vala­mint befek­te­té­si tevé­keny­sé­gé­ből szár­ma­zó nye­re­sé­gé­ből az átvett össze­gen felül 20 % juta­lé­kot fizet a sértetteknek.

A férfi sem az átvett össze­get nem fizet­te vissza, sem juta­lé­kot nem fize­tett a mai napig a sér­tett házaspárnak.

Az elkö­ve­tő – állí­tá­sá­val szem­ben - sem ügy­vé­di, sem ingat­lan for­gal­ma­zás­sal kap­cso­la­tos, sem más befek­te­té­si és betét keze­lé­si tevé­keny­sé­get nem vég­zett, az ehhez szük­sé­ges enge­dé­lyek­kel nem is rendelkezett.

A férfi már az összeg átvé­te­le­kor – az álta­la hason­ló módon elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt – bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt állt.

Az ügyész­ség a fér­fit két rend­be­li foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg. Vele szem­ben  - bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén – 12 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A férfi vagyo­ná­ra nézve koráb­ban zár alá vétel elren­de­lé­sé­re került sor.

Az ügy­ben a dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.