Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ügyvezetőnek adta ki magát egy férfi – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy har­min­cas éve­i­ben járó kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő tisz­tá­ban volt vele, hogy nem jár­hat el a cég kép­vi­se­le­té­ben, mégis szá­mos bűn­cse­lek­ményt köve­tett el a Kft. működ­te­té­se során.

A vád sze­rint a férfi egy koráb­bi vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­té­se miatt nem lehe­tett ügy­ve­ze­tő­je annak az autó­ke­res­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó Kft.-nek, ami­ben több­sé­gi üzlet­részt szer­zett, és még az ügy­véd­je is figyel­mez­tet­te arra, hogy a Kft. kép­vi­se­le­tét nem lát­hat­ja el. A vád­lott ennek elle­né­re 20 eset­ben kötött olyan hamis gép­jár­mű adás­vé­te­li szer­ző­dést, mely­ben a Kft. álkép­vi­se­lő­je­ként eladói vagy vevői pozí­ci­ó­ban járt el. A hamis szer­ző­dé­se­ket a Kft. jóhi­sze­mű­en eljá­ró ügy­fe­lei rend­sze­rint benyúj­tot­ták az ille­té­kes okmány­iro­dá­ba, mely­nek követ­kez­té­ben a köz­hi­te­les gépjármű-nyilvántartásba szá­mos eset­ben került valót­lan adat bejegyzésre.

A vád­lott a közokirat-hamisítások mel­lett több vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett: a férfi még 2021 októ­be­ré­ben vál­lal­ta, hogy cse­re­szer­ző­dés alap­ján a sér­tett gép­ko­csi­ja helyett egy másik autót fog leszál­lí­ta­ni neki, ennek tel­je­sí­té­se azon­ban nem állt szán­dé­ká­ban, míg egy másik sér­tet­tet több­ször is átvert, ugyan­is elő­szőr pénz­köl­csönt kért tőle, majd arra vál­lal­ko­zott, hogy érté­ke­sí­ti a sér­tett autó­ját, azon­ban sem a köl­csönt nem fizet­te vissza, sem az érté­ke­sí­tés­re átvett gép­ko­csi­val nem szá­molt el. A vád­lott később még egy kapos­vá­ri étter­met is meg­ká­ro­sí­tott azzal, hogy az álta­la meg­ren­delt 60 fős csa­lá­di ren­dez­vény több mint 900.000 forin­tos szám­lá­ját nem egyen­lí­tet­te ki.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő fér­fi­val szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés, illet­ve köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a bíró­ság a fér­fi­val szem­ben vagyon­el­kob­zást is ren­del­jen el, illet­ve köte­lez­ze a sér­tet­tek­nek oko­zott kár megtérítésére.

A fény­ké­pet a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság sze­rez­te be a vád­lott egyik közös­sé­gi olda­lá­ról, mely­ben a tevé­keny­sé­gét hirdette.

a vádlott egyik közösségi oldala, melyben a tevékenységét hirdette.