Főoldal » Hírek » Rendezvények » Új irodaházba költözött a Jászberényi Járási Ügyészség - fotókkal

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész 2017. novem­ber 20-án átad­ta a Jász­be­ré­nyi Járá­si Ügyész­ség Jász­be­rény, Lehel vezér tér 30. sz. alatt fel­épült új székházát.

Az épü­let­tel meg­szű­nik az ügyé­szek eddi­gi zsú­folt, a mun­ka­vég­zést meg­ne­he­zí­tő elhe­lye­zé­se. Ennek köszön­he­tő­en az ügyé­szi munka egy kom­for­tos, a modern épí­té­sze­ti irány­el­vek­nek is meg­fe­le­lő, kor­sze­rű iro­da­ház­ban folytatódhat.

A Jász­be­rény főte­rén, igé­nye­sen kiala­kí­tott épü­let jól illesz­ke­dik a kör­nye­ze­té­ben lévő más, város­ké­pi szem­pont­ból jelen­tős épü­le­tek­hez. A három­szin­tes szék­ház­ban, 460 m2-en meg­fe­le­lő mére­tű iro­dá­kat, irat­tá­rat, továb­bá ügy­fél­fo­ga­dó, kihall­ga­tó és egyéb funk­ci­o­ná­lis és kiszol­gá­ló helyi­sé­ge­ket ala­kí­tot­tak ki.

A szol­no­ki épí­té­szek által ter­ve­zett iro­da­há­zat, a kivi­te­le­ző tizen­öt hónap alatt, jó minő­ség­ben épí­tet­te fel. A beru­há­zás 276 mil­lió forint­ba került. Az épít­ke­zés tel­jes fede­ze­tét az ügyész­ség költ­ség­ve­té­se biztosította.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész az ünnep­sé­gen a meg­hí­vott ven­dé­gek előtt hang­sú­lyoz­ta, hogy az ügyé­szi szer­ve­zet évti­ze­dek óta meg­bíz­ha­tó, kiszá­mít­ha­tó és magas szín­vo­na­lon tel­je­sí­tő ténye­ző­je Magyar­or­szá­gon a jog­biz­ton­ság­nak és a jog­egy­ség­nek. Ezt a magas szín­vo­na­lat hiva­tott biz­to­sí­ta­ni az az inf­ra­struk­tu­rá­lis fej­lesz­té­si folya­mat, amely­nek egyik állo­má­sa az új jász­be­ré­nyi ügyész­sé­gi épület.

A sza­lag átvá­gá­sá­val a leg­főbb ügyész bir­tok­ba adta az új épü­le­tet a Jász­be­ré­nyi Járá­si Ügyész­ség dolgozóinak.