Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Új nemzeti tag az Eurojust magyar szekciójának élén
Új  nem­ze­ti tag veze­ti a magyar szek­ció mun­ká­ját az Euro­just­ban május 8-tól. Dr. Köpf Esz­ter, leg­főbb ügyész­sé­gi főosztályvezető-helyettes ügyész, évti­ze­dek óta tagja a magyar ügyész­ség­nek, mind tanul­má­nyai, mind eddi­gi mun­ká­ja a nem­zet­kö­zi ügyek­kel kap­cso­la­tos fel­ada­tok szak­ava­tott isme­rő­jé­vé teszik.
 
A koráb­bi nem­ze­ti tag, Dr. Venczl Lász­ló dan­dár­tá­bor­nok, főosztályvezető-helyettes ügyész, 2012-ben vette át a szek­ció veze­té­sét,  és az elmúlt 12 évben a hágai Euro­just közös­ség elis­mert és meg­be­csült tag­já­vá vált. Irá­nyí­tá­sa alatt a magyar szek­ció kiemel­ke­dő szak­mai mun­kát vég­zett, az egyik leg­ak­tí­vabb tag­ál­la­mi szek­ci­ó­vá vált. Most átad­ta a sta­fé­tát utód­já­nak, hogy nyug­dí­jas éveit élvezze.