Főoldal » Archív » Új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt letartóztatás és bűnügyi felügyelet elrendelése

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség három fér­fi­vel szem­ben nyúj­tott be ered­mé­nyes indít­ványt kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se érde­ké­ben, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyük miatt.

A Pász­tói Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lya bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­nek gya­nú­ja miatt foly­tat nyo­mo­zást három kál­lói férfi ellen.

Az ügy leg­idő­sebb gya­nú­sí­tott­ja 2019 júni­u­sa és 2019. szep­tem­ber 10-e között nagyobb mennyi­sé­gű, „kréta”, „rögös”, illet­ve „kris­tály” nevű új pszi­cho­ak­tív anya­got szer­zett meg. A férfi a lebu­kás veszé­lyé­nek elke­rü­lé­se érde­ké­ben az anyag beszer­zé­sé­ben elő­ze­te­sen meg­egye­zett két isme­rő­sé­vel. Egyik társa a gya­nú­sí­tott üze­mel­te­té­sé­ben lévő gép­ko­csi veze­tő­je­ként vett részt az anyag beszer­zé­sé­ben, míg fia­ta­labb tár­suk az anya­got saját ruhá­za­tá­ban rej­tet­te el a szál­lí­tás során. Segít­sé­gü­kért cse­ré­be mind­ket­ten saját fogyasz­tás­ra kap­tak az anyag­ból.

A gya­nú­sí­tot­ta­kat két alka­lom­mal is rend­őri intéz­ke­dés alá von­ták, 2019. augusz­tus hó 27-én a Kálló és Erdő­tar­csa közöt­ti útsza­ka­szon, majd 2019. szep­tem­ber hó 10-én Ver­seg terü­le­tén. A gép­ko­csit mind­két alka­lom­mal ugyan­az a gya­nú­sí­tott vezet­te, az anya­got tény­le­ge­sen meg­szer­ző ter­helt utas­ként tar­tóz­ko­dott benne, a meg­szer­zett új pszi­cho­ak­tív anyag pedig mind­két­szer a leg­fi­a­ta­labb gya­nú­sí­tott ruhá­za­tá­ból kerül elő.

A nylon tasak­ban tárolt, nettó 109.95 gramm, illet­ve brut­tó 112,5 gramm fehér színű por álla­gú anyag az elő­ze­tes vegyész­szak­ér­tői véle­mény sze­rint új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sü­lő etil-heptedron vegyü­le­tet tar­tal­ma­zott, tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát, a gya­nú­sí­tot­tak ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le így 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­ményt szer­ve­ző gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, míg két tár­sá­val szem­ben bűn­ügyi fel­ügye­let (házi őri­zet) elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt. A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja mind­há­rom indít­vánnyal egyet­ér­tett és – külö­nös tekin­tet­tel a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re – elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dé­se­ket. A bűn­cse­lek­mény szer­ve­ző­je így egy hónap­ra letar­tóz­ta­tás­ba, két társa pedig négy-négy hónap­ra jog­erő­sen bűn­ügyi fel­ügye­let alá került.