Főoldal » Archív » Új pszichoaktív szerekkel kereskedtek - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be egy 23 és egy 24 éves fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint 2013 évtől kez­dő­dő­en továb­bi bűn­tár­sak bevo­ná­sá­val, kül­föld­ről beszer­zett anya­gok­ból új pszi­cho­ak­tív sze­re­ket állí­tot­tak elő, illet­ve azok­kal kereskedtek.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye