Főoldal » Archív » Újabb, 2,2 milliárd forintos sikkasztás vádja a Quaestor ügyben

A Quaes­tor ügy­ben, mint alap­ügy­ben sze­rep­lő vád­lot­tak közül össze­sen 8 sze­méllyel szem­ben nyújt be a mai napon újabb vád­ira­tot a Fővá­ro­si Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben, külö­nö­sen jelen­tős érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint T. Csaba és tár­sai a mint­egy 47 tár­sa­ság­ból álló Quaes­tor cso­port működ­te­té­sé­nek kere­té­ben, 2007. évtől kez­dő­dő­en olyan bűn­szer­ve­ze­tet hoz­tak létre, amely­nek elsőd­le­ges célja a befek­te­tők pén­zé­nek, érték­pa­pír­ja­i­nak eltu­laj­do­ní­tá­sa volt.

A bűn­szer­ve­zet műkö­dé­se során 2009. és 2010. évek­ben az úgy­ne­ve­zett Quaes­tor Kurá­zsi Befek­te­té­si jegyek érté­ke­sí­té­se révén a vád sze­rint össze­sen 2,2 mil­li­árd forin­tot meg­ha­la­dó bevé­telt tulaj­do­ní­tot­tak el jogtalanul.

Az ehhez alkal­ma­zott mód­szer lénye­ge az volt, hogy a szám­la­ve­ze­tés­hez hasz­nált úgy­ne­ve­zett Bró­ker rend­szer­ben lét­re­hoz­tak egy “Tech­ni­kai T2”-nek neve­zett fik­tív ügy­fe­let, és egy ahhoz tar­to­zó fik­tív érték­pa­pír­szám­lát. Ezután ezen az érték­pa­pír­szám­lán jóvá­ír­ták a való­ság­ban nem léte­ző Quaes­tor Kurá­zsi Befek­te­té­si jegye­ket, majd átve­zet­ték egy másik ügy­fél­szám­lá­ra, ezt köve­tő­en pedig érté­ke­sí­tet­ték a Quaes­tor Befek­te­té­si Alap­ke­ze­lő­nek. Az érté­ke­sí­té­si ügy­let során a Quaes­tor Érték­pa­pír Zrt. bizo­má­nyos­ként járt el, így a Quaes­tor Befek­te­té­si Alap­ke­ze­lő felé tör­té­nő elszá­mo­lás­kor a fik­tív ügy­le­tek révén lep­lez­ték a való­di for­gal­mat, ami lehe­tő­vé tette a fenti össze­gű bevé­tel eltulajdonítását.

A vád sze­rint a vád­lot­tak ezzel biz­to­sí­tot­ták a Quaes­tor cég­cso­port továb­bi műkö­dé­sét azok­ban az idő­sza­kok­ban, ami­kor egyéb érték­pa­pí­rok jog­ta­lan eltu­laj­do­ní­tá­sá­ra nem volt lehe­tő­ség, és a köt­vény­ér­té­ke­sí­tés­ből szár­ma­zó bevé­tel is csökkent.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a sze­mé­lyi és tár­gyi össze­füg­gés­re tekin­tet­tel a vád­irat­ban indít­ványt tesz arra, hogy a Fővá­ro­si Tör­vény­szék az újabb bűn­ügyet a már folya­mat­ban lévő bűn­ügy­höz (alap­ügy­höz) egyesítse.