Főoldal » Archív » Újabb 45 bíróság elé állítás a válsághelyzet első hétvégéjén

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a 2015. szep­tem­ber 15. nap­ján hatály­ba lépett jog­sza­bály­vál­to­zá­so­kat köve­tő első hét­vé­gén továb­bi 45 ille­gá­lis beván­dor­ló vonat­ko­zá­sá­ban tett indít­ványt a bíró­ság felé bűnös­sé­gük gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben tör­té­nő elbírálására.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye