Főoldal » Hírek » Újabb bíróság elé állítás a rendőrökre támadó focidrukkerek ügyében - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt állít ma bíró­ság elé egy újabb elkö­ve­tőt és súlyo­sí­tá­sért fel­leb­bez a koráb­bi ügyben.

A ren­del­kezésre álló ada­tok sze­rint 2021. május 9-én 21 óra után Mis­kol­con a helyi lab­da­rú­gó­csa­pat mér­kő­zé­sét köve­tő­en a szur­ko­lók egy része nem­tet­szé­sét kíván­ta kife­jez­ni a csa­pat tel­je­sít­mé­nye miatt és ebből rend­bon­tás ala­kult ki.

2021. május 13-án a rend­őr­ség beazo­no­sí­tot­ta azt az addig isme­ret­len fér­fit, aki a mér­kő­zést köve­tő­en egy biz­to­sí­tá­si fel­ada­to­kat ellá­tó rend­őrt meg­lö­kött, majd bal láb­bal felé rúgott.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a 25 éves fér­fit, aki elis­mer­te a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. Az ügyész­ség a ter­hel­tet a mai napon a Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság elé állítja.

A nyo­mo­zó ügyész­ség ugyan­ezen fut­ball­mér­kő­zést köve­tő­en tör­tént szur­ko­lói rend­bon­tás miatt 2021. május 12-én, már bíró­ság elé állí­tott egy 35 éves fér­fit, aki tér­dé­vel fejbe rúgott egy intéz­ke­dő rendőrt.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság bűnös­nek mond­ta ki a ter­hel­tet hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­ben és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­ben, ezért őt kettő év, vég­re­haj­tá­sá­ban három év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, továb­bá három évre eltil­tot­ta a sport­ren­dez­vé­nyek láto­ga­tá­sá­tól, egy­ide­jű­leg elő­ze­tes men­te­sí­tés­ben részesítette.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az elítélt nem érde­mes arra, hogy men­te­süljön a bün­te­tett elő­élet­hez fűző­dő hát­rá­nyos jog­kö­vet­kez­mé­nyek alól, így az elő­ze­tes men­te­sí­tés mel­lő­zé­se érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó koráb­bi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/birosag-elott-a-rendorre-tamado-focidrukker-a-kozponti-nyomozo-ugyeszseg-sajtokozlemenye/.