Főoldal » Archív » Újabb bíróság elé állítások a migrációs válság második napján

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a 2015. szep­tem­ber 15. nap­já­nak 0 órá­já­tól hatály­ba lépett tör­vé­nyi vál­to­zá­sok­ra is figye­lem­mel a ma reg­ge­lig érke­zett rend­őr­sé­gi elő­ter­jesz­té­sek alap­ján továb­bi 13 sze­mély bíró­ság elé állí­tá­sát kez­de­mé­nyez­te határ­zár til­tott átlé­pé­sé­nek bűn­tet­te miatt.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye