Főoldal » Hírek » Újabb bűncselekmény miatt ismételten indítványozza az ügyészség a Pesti úti ámokfutó letartóztatását - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség már­ci­us ele­jén már a koráb­bi, köz­úti veszé­lyez­te­tés miat­ti bűn­ügyé­ben is a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, azon­ban a bíró­ság bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el. A 49 éves férfi most a bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt követ­te el a meg­ala­po­zott gyanú sze­rin­ti újabb bűn­cse­lek­ményt, egy fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lá­si kísérletet. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021. már­ci­us 18-án, a késő esti órák­ban a XVII. kerü­let, Emlék és Gom­bo­si utca keresz­te­ző­dé­sé­ben egy álta­la korább­ról ismert fér­fit táma­dott meg. Kilé­pett egy bokor mögül, majd kezé­ben egy kés­sel, ráki­ál­tott a sér­tett­re, hogy áll­jon meg, külön­ben kité­pi a keresz­tet a nya­ká­ból. A sér­tett az érté­kei meg­szer­zé­se érde­ké­ben a rá kés­sel táma­dó gya­nú­sí­tot­tól meg­ijedt és elsza­ladt. A táma­dó­ja kis ideig követ­te őt, majd a köve­tés­sel felhagyott.

A nyo­mo­zók a rab­lá­si kísér­let után elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki a gya­nú­sí­tott ellen, aki­nek tény­le­ges tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül egy gép­ko­csi szol­gál. A rend­őrök elfog­ták, majd gya­nú­sí­tott­ként kihallgatták.

A fér­fit pár hét­tel ezelőtt is kihall­gat­ták gya­nú­sí­tott­ként egy köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény miatt. 2021. feb­ru­ár 28-án a XVII. kerü­let, Pesti úton úgy vezet­te az autó­ját, hogy köz­ben a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát ész­sze­rű indok nél­kül, szán­dé­ko­san veszélyeztette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség már ebben az ügy­ben (köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te) indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak 2021. ápri­lis 7. nap­já­ig tör­té­nő elren­de­lé­sé­re, a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt, a nyo­mo­zá­si bíró azon­ban 2021. már­ci­us 7-én eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dést, Buda­pest és Pest megye köz­igaz­ga­tá­si terü­le­té­re kiter­je­dő bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el.

A férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rin­ti újabb bűn­cse­lek­ményt (rab­lá­si kísér­let) a bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt, az elren­de­lé­sét köve­tő mint­egy más­fél héten belül követ­te el.

Meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a fér­fi­val szem­ben azért indult már több eset­ben büntető-, illet­ve sza­bály­sér­té­si eljá­rás, mert ész­sze­rű indok nél­kül konf­lik­tus­ba került a kör­nye­ze­té­vel, és agresszí­van lépett fel a körü­löt­te lévők­kel szem­ben. Az eljá­rás­ban való jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés köze­li és reá­lis veszé­lye miatt a Fővá­ro­si Főügyész­ség most újabb indít­ványt tett a férfi letartóztatására.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a mai napon dönt.