Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Újabb bűnügyi akció az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zá­sá­ban a mai napon össze­han­golt nyo­mo­zá­si cse­lek­mé­nye­ket hajt végre.

A nyo­mo­zó főügyész­ség kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyo­mo­zást, amely ügy­ben jelen­leg több hely­szí­nen – köz­tük a Buda­pest Fővá­ros III. Kerü­let Óbuda-Békásmegyer Önkor­mány­zat­nál – zaj­la­nak eljá­rá­si cselekmények.

 A nyo­mo­zó főügyész­ség által szer­ve­zett össze­han­golt akci­ó­ban közel 40 hiva­ta­los sze­mély vesz részt, abban – az ügyész­ség fel­ké­ré­sé­re – a Készen­lé­ti Rend­őr­ség állo­má­nya is közreműködik.

Az ügy­ről rész­le­te­sebb tájé­koz­ta­tást az elsőd­le­ges nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nyek elvég­zé­sét köve­tő­en, vár­ha­tó­an hol­nap adunk.

 Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/korrupcios-buncselekmenyek-miatt-negy-szemely-orizetben-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/ .