Főoldal » Hírek » Újabb elakadt embercsempészt fogtak el a rendőrök - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy szír férfi ellen, aki 2021 feb­ru­ár­já­ban hat szír beván­dor­lót akart Nyugat-Európába szál­lí­ta­ni. A rend­őrök elől mene­kü­lő ember­csem­pész autó­ja Drág­szél köze­lé­ben azon­ban elakadt a sár­ban, így az egyen­ru­há­sok elfogták.

A vád­irat sze­rint a szír férfi 2021. feb­ru­ár 10-én dél­előtt a szerb-magyar határ köze­lé­ben hat ille­gá­lis beván­dor­lót vett fel egy szerb honos­sá­gú, isme­ret­len sze­mély tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­au­tó­ba, majd elkezd­te őket Nyugat-Európa felé szállítani.

A szál­lí­tás során Miske bel­te­rü­le­tén a Készen­lé­ti Rend­őr­ség jár­őrei fel­fi­gyel­tek a csem­pész­au­tó­ra és meg akar­ták állí­ta­ni, de a vád­lott a rend­őri kar­jel­zés­nek, majd a hang- és fény­jel­zés­nek nem tett ele­get. Mene­kül­ni kez­dett a rend­őrök elől, de a Mis­ké­ről Kalo­csá­ra veze­tő 5312-es úton, Drág­szél pusz­ta tér­sé­gé­ben lehaj­tott egy beto­no­zott útra. Itt egy idő után a beton­út mel­let­ti füves terü­let­re haj­tott és a fel­ázott terü­le­ten a gép­ko­csi elakadt.

Az egyen­ru­há­sok az ember­csem­pészt és a hat szír mig­ránst elfog­ták. A vád­lott és a szál­lí­tott mig­rán­sok ille­gá­li­san tar­tóz­kod­tak Magyar­or­szág terü­le­tén. A rend­őrök a vád­lot­tat őri­zet­be vet­ték, a bíró­ság pedig letartóztatta.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za vele szem­ben. Az ügyész indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a lefog­lalt csem­pész­jár­mű az állam tulaj­do­ná­ba kerül­jön. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.