Főoldal » Hírek » Újabb embercsempész állt bíróság elé – Fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Somogy Megyé­ben 2021-ben már több bün­te­tő­el­já­rás is indult az M7-es autó­pá­lyán elfo­gott ember­csem­pé­szek ellen. A Rend­őr­ség és az ügyész­ség a pan­dé­mia ideje alatt is vál­to­zat­la­nul haté­ko­nyan és szak­sze­rű­en a lehe­tő leg­gyor­sab­ban jár el ezek­ben az ügyekben.

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt a bűn­ügyi őri­zet idő­tar­ta­ma alatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 34 éves szerb állam­pol­gárt, aki jog­el­le­ne­sen az ország­ban tar­tóz­ko­dó 8 szír állam­pol­gárt szál­lí­tott Auszt­ria felé, azon­ban az M7-es autó­pá­lyán rend­őri intéz­ke­dés alá vonták.

Vád­lott egy bérelt fur­gon­nal – egy meg­bí­zó­já­nak uta­sí­tá­sa alap­ján – Sze­ged köze­lé­ben vette fel az egy erdő­ben buj­ká­ló hét Szer­bi­án keresz­tül Magyar­or­szág­ra érke­ző hét fel­nőt­tet és egy gye­re­ket, majd velük az M7-es autó­pá­lyá­ra haj­tott, ahol elfog­ták őket.

A nyolc mig­ráns közül egyéb­ként öt pár hét­tel koráb­ban már hason­ló módon pró­bált meg Auszt­ri­á­ba jutni, őket akkor is az M7-es autó­pá­lyán fog­ták el, majd adták át a szerb hatóságoknak.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a szerb állam­pol­gár­sá­gú ember­csem­pésszel szem­ben 3 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki és 4 évre kiuta­sí­tot­ta az ország­ból. A bíró­ság dön­té­se nem jog­erős, az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, vád­lott és védő eny­hí­té­sért fellebbezett.

A köz­le­mény­hez kap­cso­ló­dó koráb­bi rend­őr­sé­gi tájé­koz­ta­tá­sok (vide­ó­val): http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/orizetbe-vettek-az-embercsempeszt-a-somogyi

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszt-fogtak-el-a-somogyi-0#3

A fel­hasz­nált képek a nyo­mo­zó ható­ság eljá­rá­sa során készültek.