Főoldal » Hírek » Újabb embercsempész került letartóztatásba - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 27 éves len­gyel fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki kül­föl­di állam­pol­gá­ro­kat kísé­relt meg átjut­tat­ni a magyar-szlovák határon.

2022. júli­us 25-én a len­gyel férfi egy ötsze­mé­lyes gép­jár­mű­ben össze­sen hét szír állam­pol­gárt szál­lí­tott úgy, hogy öt sze­mély a jármű utas­te­ré­ben, míg ket­ten a cso­mag­tar­tó­ban fekve utaz­tak. Az uta­sok kül­föld­re szóló úti okmánnyal nem ren­del­kez­tek és magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét sem tud­ták igazolni.

A len­gyel férfi Magyar­or­szág déli hatá­rá­tól szál­lí­tot­ta a szír állam­pol­gá­ro­kat a magyar-szlovák határ ille­gá­lis átlé­pé­se érde­ké­ben, azon­ban Rét­ság bel­te­rü­le­tén egy rend­őri intéz­ke­dés során lebu­kott. A sofőr az uta­sa­it több órás autó­úton, össze­zsú­fol­va és sza­bály­ta­la­nul elhe­lyez­ve, meg­fe­le­lő moz­gá­si és szel­lő­zé­si lehe­tő­ség biz­to­sí­tá­sa nél­kül szál­lí­tot­ta, ezzel testi-lelki gyöt­rel­met okoz­va nekik.

A fér­fit fen­ti­ek­re tekin­tet­tel a nyo­mo­zó ható­ság csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg, az ügyész­ség pedig a magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si hellyel nem ren­del­ke­ző gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyá­ra tekin­tet­tel indít­ványt tett.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség­gel egyet­ért­ve – jelen­lé­te biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben ­­– egy hónap­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés a védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán még nem végleges.

Az utób­bi hóna­pok­ban Nóg­rád megyé­ben meg­emel­ke­dett a kül­föl­di állam­pol­gá­ro­kat ille­gá­li­san szál­lí­tó bűn­el­kö­ve­tők száma, a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség koráb­ban elfo­gott ember­csem­pé­szek­ről kiadott köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken olvasható:

https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-az-embercsempeszek-a-nograd-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/