Főoldal » Hírek » Tolna Vármegyei Főügyészség » Újabb embercsempész letartóztatásban- a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Szír mig­rán­so­kat szál­lí­tó cseh állam­pol­gár letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta ered­mé­nye­sen az ügyész­ség.

 A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség egy 29 éves, cseh állam­pol­gár­sá­gú férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­hoz. A gya­nú­sí­tott 2020. októ­ber 31-én haj­nal­ban egy román rend­szá­mú autó­val hét, magát szír szár­ma­zá­sú­nak valló fér­fit szál­lí­tott az M6-os autó­pá­lyán.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az uta­sok Magyar­or­szá­gon ille­gá­li­san tar­tóz­kod­nak, sze­mé­lyi ira­tok­kal illet­ve tar­tóz­ko­dás­ra jogo­sí­tó okmánnyal nem ren­del­kez­nek, ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel, több orszá­gon keresz­tül érkez­tek Magyar­or­szág­ra, ahová Szer­bia felől jutot­tak be. Baja köze­lé­ben, az 51-es számú főút tér­sé­gé­ben száll­tak be a gya­nú­sí­tott által veze­tett autó­ba. Öten az utas­tér­ben, ket­ten pedig a cso­mag­tar­tó­ban utaz­tak. A gya­nú­sí­tott Auszt­ri­á­ba, Bécs­be szál­lí­tot­ta volna őket. Az iga­zol­ta­tás az autó­pá­lyán Paks tér­sé­gé­ben tör­tént, majd a tolna megyei rend­őrök a sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­jét őri­zet­be is vet­ték.

A fér­fit a nyo­mo­zó ható­ság állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként, amely bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlya kiemel­ke­dő, két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tott ese­té­ben a letar­tóz­ta­tás álta­lá­nos fel­té­te­lei mel­lett annak külö­nös okai is fenn­áll­nak, így első­sor­ban szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lye, illet­ve a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye is.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyát elfo­gad­va 2020. novem­ber 2-án egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.