Főoldal » Hírek » Újabb embercsempészek kerültek bíróság elé - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Bíró­ság elé állí­tott két belarusz állam­pol­gárt a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség, aki­ket vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt von­tak gya­nú­sí­tott­ként felelősségre.

A 22 illet­ve 23 éves fér­fi­ak 2021. feb­ru­ár 11-én reg­gel a magyar-szerb határ köze­lé­ben vet­tek fel sze­mély­gép­ko­csi­juk­ba négy, magát afgán állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt, akik koráb­ban Magyar­or­szág hatá­rát a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel, ille­gá­li­san lép­ték át. Az afgán állam­pol­gá­rok közül ket­ten az autó cso­mag­te­ré­ben, ket­ten a hátsó ülé­sek előt­ti pad­ló­le­me­zen ültek, s még kabá­tot is terí­tet­tek rájuk, nehogy útköz­ben ész­re­ve­gye őket valaki.

A két gya­nú­sí­tott Auszt­ri­á­ba vitte volna az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket, miu­tán sze­mé­lyen­ként 100-150 eurót ígért nekik a szál­lí­tást szer­ve­ző isme­ret­len sze­mély, aki tele­fo­non irá­nyí­tot­ta őket az uta­zás során.

A gya­nú­sí­tot­tak gép­ko­csi­ját feb­ru­ár 11-én éjfél előtt a Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai iga­zol­tat­ták Bánd mel­lett, mely­nek során a sze­mély­gép­ko­csi­ban utazó afgán állam­pol­gá­ro­kat meg­ta­lál­ták és kiszál­lí­tot­ták a jár­mű­ből, a gya­nú­sí­tot­ta­kat pedig őri­zet­be vet­ték, majd a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra elren­del­te letartóztatásukat.

A nyo­mo­zás befe­je­zé­sét köve­tő­en a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség a két elkö­ve­tőt gyor­sí­tott eljá­rás­ban 2021. már­ci­us 11-én a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság elé állította.

A bíró­ság az eljá­rás részt­ve­vő­i­nek tár­gya­lá­si jelen­lé­tét tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz alkal­ma­zá­sá­val biz­to­sí­tot­ta, ame­lyen az egyik vád­lot­tat 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 2 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről, míg tár­sá­val szem­ben 2 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évre fel­füg­gesz­tet­te, és a vád­lot­tat szin­tén 2 évre uta­sí­tot­ta ki Magyar­or­szág­ról. Az ügyész a kiuta­sí­tás tar­ta­má­nak fel­eme­lé­se végett mind­két vád­lott ter­hé­re fel­leb­be­zést jelen­tett be az íté­let ellen.