Főoldal » Hírek » Újabb embercsempészekkel szembeni vádemelés Baranyában

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy buda­pes­ti férfi ellen, aki mig­rán­so­kat akart Auszt­ri­á­ba csempészni.

A magyar férfi Auszt­ri­á­ban dol­go­zott taxis­ként az álta­la bérelt oszt­rák for­gal­mi rend­szá­mú gép­ko­csi­val. A férfi Auszt­ria terü­le­tét az autó­val nem volt jogo­sult elhagyni.

A taxis mun­ká­ja során ismer­ke­dett meg egy kül­föl­di fér­fi­val, aki jobb kere­se­ti lehe­tő­sé­get aján­lott részé­re, amit el is fogadott.

A vád­lott ezt köve­tő­en a meg­bí­zó uta­sí­tá­sa alap­ján 2019 decem­be­ré­nek köze­pén Bécs­ből Sze­ged­re ment bérelt autó­val azért, hogy négy mig­ráns sze­mélyt Bécs­be szállítson.

A vád­lott azon­ban a szál­lí­tan­dó sze­mé­lye­ket nem talál­ta, így vissza­ment Bécsbe.

Két nap­pal később a meg­bí­zó ismét fel­vet­te a kap­cso­la­tot a vád­lot­tal és azzal bízta meg, hogy Magyar­or­szág terü­le­té­ről hat kül­föl­di sze­mélyt szál­lít­son Bécs­be a főpá­lya­ud­var­ra. A szál­lí­tá­sért 300 Euró elő­le­get adott át, vala­mint a sike­res szál­lí­tást köve­tő­en továb­bi 1.300 Eurót ígért a vádlottnak.

A vád­lott a szál­lí­tást elvál­lal­ta, majd a bérelt autó­val Magyar­or­szág­ra uta­zott, ahol Mohács mel­lett akar­ta fel­ven­ni a mig­ráns sze­mé­lye­ket, akik idő­köz­ben ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re jutot­tak és vár­ták a vád­lot­tat, hogy az a gép­ko­csi­já­ba fel­ve­gye őket.

Ezt meg­elő­ző­en azon­ban az ember­csem­pészt ren­dé­sze­ti ellen­őr­zés alá von­ták, így a mig­ráns sze­mé­lye­ket a rend­őri intéz­ke­dés miatt nem tudta gép­ko­csi­já­ba felvenni.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye az ember­csem­pé­szés minő­sí­tett ese­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 2 – 8 évig ter­je­dő szabadságvesztés.